La Torre Nabralift és un projecte pilot de Nabrawind Technologies de disseny de torres de generació d’energia eòlica més grans de el món. La torre pilot està situada a Eslava (Navarra) i arriba als 160 metres fins a l’eix de la turbina.

Aquesta gran alçada permet a les noves turbines, treballar amb vents en cotes superiors a les turbines convencionals, a una potència molt més gran. La gran envergadura de la torre obliga a el redisseny també de les sabates de fonamentació, que han de ser molt més grans que les projectades actualment.

GEOTOPSA porta a terme, mitjançant tècniques geofísiques, el monitoratge de l’subsòl sotmès a càrregues dinàmiques contínues exercides per la torre Nabralift i que són transmeses a aquestes fonaments de característiques especials.

La singularitat de les cimentacions projectades per a la torre Nabralift respecte a estructures convencionals és la substitució d’una única base de fonamentació per tres, reduint la seva dimensionament i repartint les càrregues en una major superfície de sòl.

Sobre cadascuna de les bases, s’ancora cadascuna de les potes d’estructura metàl·lica que suporta l’aerogenerador.

Els assajos geofísics realitzats per a la monitorització de l’subsòl són de caràcter sísmic i elèctric.

D’una banda, mitjançant la sísmica de refracció s’obtenen els mòduls de tall dinàmics de el terreny i les velocitats de les ones primàries i secundàries, que poden anar variant al llarg de el temps.

Finalment, mitjançant assaig de tomografia elèctrica, és possible anar comprovant també al llarg de el temps la presència de fissuració en el subsòl o canvis en el seu estat, observant la resistivitat del mateix.