L’actual terminal de terminal de CLH a Can Tunis està gairebé íntegrament construïda en sòls guanyats a la mar, excepte els terrenys més propers a la Ronda Litoral (B-10).

Una imatge dels anys quaranta mostra un magatzem enfront de la mar on avui hi ha dos tancs nous construïts entre els anys 2018 i 2019, perfectament visibles des de la Ronda Litoral.

Imatge dels anys quaranta vs imatge de l’any 2020. (ICGC)

Durant les excavacions dels nous fonaments es van detectar ja restes de les antigues construccions, pel que va ser necessària una campanya de geofísica per assegurar els treballs d’excavació.

Donades les condicions del subsòl, es va optar per la tomografia elèctrica com a mètode de localització de restes enterrades.

A mesura que s’anava rebaixant el terreny, anaven apareixent restes d’estructures, i galeries soterrades.

Una campanya final de georadar va permetre comprovar l’homogeneïtat de terra on s’assentarien les futures fonaments dels tancs.

Finalment, intervenim en la topografia per comprovar mitjançant anivellament d’alta precisió, la base dels futurs tancs.